Menu

Nasza Spółka to połączenie nowoczesnych technologii, doświadczenia i efektywnego działania w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów.

Index GRI

Index GRI

Raport obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku i został przygotowany, zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative w wersji GRI G4, na poziomie aplikacji CORE. Jest to już czwarta edycja Raportu CSR Spółki, który zobowiązaliśmy się publikować w cyklu rocznym. Pierwsze wydanie Raportu powstało w grudniu 2014 roku, natomiast drugie wydanie opublikowaliśmy w grudniu 2015 roku.

Wskaźniki Wytyczne Zasada UN Global Compact Zewnętrzna weryfikacja

PROFILOWE

Strategia i Analiza

G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii brak

Profil Organizacji

G4-2 Wpływ ekonomiczny, środowiskowy i społeczny organizacji oraz powiązanych z nim wyzwań i szans brak
G4-3 Nazwa organizacji brak
G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi brak
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej brak
G4-6 Liczba krajów, w których organizacja prowadzi operacje brak
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji brak
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów / konsumentów i beneficjentów brak
G4-9 Skala działalności organizacji brak
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu, w podziale na płeć brak
G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi brak
G4-12 Charakterystyka łańcucha dostaw organizacji brak
G4-14 Zasada przezorności stosowana przez organizację brak
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy brak
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach brak

Zidentyfikowane istotne aspekty oraz ich granice

G4-17 Informacja na temat wszystkich jednostek ujętych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach brak
G4-18 Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych istotnych aspektów brak
G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu brak
G4-20 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji brak
G4-21 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji brak
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu brak
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie oraz granic aspektów brak

Zaangażowanie Interesariuszy

G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację brak
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy brak
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania brak
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji brak

Profil Raportu

G4-28 Okres raportowania brak
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu brak
G4-30 Cykl raportowania brak
G4-31 Osoba kontaktowa brak
G4-32 Tabela wskaźników w Raporcie brak
G4-33 Weryfikacja zewnętrzna brak

Ład Organizacyjny

G4-34 Struktura organu zarządzającego organizacji oraz komitety odpowiedzialne za poodejmowanie decyzji brak
G4-35 Proces delegowania władzy w zakresie kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych brak
G4-36 Czy organizacja wyznaczyła stanowiska kierownicze odpowiedzialne za zagadnienia środowiskowe, ekonomiczne i społeczne brak
G4-38 Skład najwyższego organu zarządzającego oraz jego komitetów brak

Etyka

G4-56 Wartości, zasady, standardy, normy postępowania w organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych brak
G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy dotyczące zasięgania opinii na temat zachowań etycznych i zgodnych z prawem oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji, takich jak infolinie czy telefony zaufania brak
G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy służące zgłaszaniu obaw dotyczących zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem, oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji np. poprzez sygnalizowanie problemu bezpośredniemu przełożonemu, mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości czy infolinie brak

SZCZEGÓŁOWE

KATEGORIA EKONOMICZNA

Wyniki Ekonomiczne

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście wyników ekonomicznych brak
G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona brak
G4-EC7 Stopień rozwoju ważnych inwestycji w infrastrukturę i usługi brak

Praktyki Zakupowe

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście praktyk zakupowych brak
G4-EC9 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności brak

KATEGORIA ŚRODOWISKOWA

Surowce/Materiały

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście surowców i materiałów brak
G4-EN1 Wykorzystane materiały/surowe wg masy lub objętości brak

Energia

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście energii brak
G4-EN3 Zużycie energii wewnątrz organizacji brak

Woda

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście wody brak
G4-EN8 Całkowity pobór wody według źródła brak
G4-EN10 Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystywanej 7 brak

Emisje

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście emisji 9 brak
G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1) 8 brak
G4-EN16 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2) 8 brak
G4-EN17 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 3) 8 brak
G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych 7,8 brak
G4-EN21 Emisje tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza 8 brak

Ścieki i odpady

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście ścieków i odpadów 7,9 brak
G4-EN22 Całkowita objętość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia brak
G4-EN23 Całkowita waga odpadów wg rodzaju oraz metody postępowania z odpadem brak

Zgodność z regulacjami

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście zgodności z regulacjami 7 brak
G4-EN29 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dot. ochrony środowiska brak

Transport

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście transportu brak
G4-EN30 Znaczący wpływ transportu produktów i innych towarów potrzebnych do prowadzenia przez organizację działalności oraz transportu pracowników na środowisko brak

Ogólne

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście ogólnych wydatków na ochronę środowiska 7 brak
G4-EN31 Całkowite wydatki na ochronę środowiska i inwestycje wg typu 7 brak

Mechanizmy skargowe dotyczące kwestii środowiskowych

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście mechanizmów skargowych dotyczących kwestii środowiskowych 7 brak
G4-EN34 Liczba skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych brak

KATEGORIA SPOŁECZNA

Zatrudnienie

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście zatrudnienia 6 brak
G4-LA1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region 6 brak
G4-LA2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności brak
G4-LA3 Wskaźnik powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim w podziale na płeć 6 brak

BHP

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy brak
G4-LA5 Poziom działania Komisji ds. BHP uwzględniającej pracowników i zarząd w organizacji
G4-LA6 Rodzaj urazów oraz wskaźników urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na płeć i regiony brak

Szkolenia i edukacja

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście szkoleń i edukacji brak
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników 6 brak
G4-LA10 Program rozwoju umiejętności menadżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej 6 brak
G4-LA11 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników 6 brak
G4-LA13 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet oraz mężczyzn w podziale na kategorie

Różnorodność i równość szans

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście różnorodności i równości szans 1, 6 brak
G4-LA12 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorię wg. płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 6 brak

Mechanizmy skargowe dotyczące praktyk zatrudniania

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście mechanizmów skargowych dotyczących praktyk zatrudniania brak
G4-LA16 Liczba skarg dotyczących praktyk zatrudniania i złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych brak

Inwestycje

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście inwestycji brak
G4-HR2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania Praw Człowieka lub procedur uwzględniających aspekty Praw Człowieka, które mają znaczenie dla działalności organizacji, w tym procent przeszkolonych pracowników 1 brak

Niedyskryminowanie

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście niedyskryminowania 6 brak
G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji i podjętych środków naprawczych 6 brak

Wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście wolności zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych 3 brak
G4-HR4 Zidentyfikowane zakłady i dostawcy, w których przypadku może dochodzić do naruszenia lub może występować poważne ryzyko naruszenia wolności zrzeszania się 3 brak

Praca dzieci

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście pracy dzieci 5 brak
G4-HR5 Zakłady i dostawcy zidentyfikowani jako obarczeni znacznym ryzykiem wystąpienia przypadków pracy dzieci oraz środki podjęte w celu skutecznej eliminacji pracy dzieci 5 brak

Praca przymusowa lub obowiązkowa

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście pracy przymusowej lub obowiązkowej 4 brak
G4-HR6 Zakłady i dostawcy zidentyfikowani jako szczególne narażeni na ryzyko wystąpienia przypadków pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz działania podjęte w celu skutecznej eliminacji pracy przymusowej lub obowiązkowej 4 brak

Praktyki w zakresie bezpieczeństwa

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście praktyk w zakresie bezpieczeństwa brak
G4-HR7 Procent personelu ochrony przeszkolonego w zakresie obowiązującej w organizacji polityk lub procedur związanych z prawami człowieka brak

Prawa ludności rdzennej

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście praw ludności rdzennej 1, 6 brak
G4-HR8 Całkowita liczba przypadków naruszeń praw ludności rdzennej i podjęte działania 1, 6 brak

Mechanizmy skargowe dotyczące praktyk zatrudniania

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście mechanizmów skargowych dotyczących praw człowieka brak
G4-HR12 Liczba skarg dotyczących wpływu na poszanowanie praw człowieka złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych brak

Zapobieganie korupcji

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście zapobiegania korupcji 10 brak
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym 10 brak
G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania 10 brak

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa klienta brak
G4-PR1 Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników brak
G4-PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia, w podziale a rodzaj skutków brak

Znakowanie produktów i usług

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście znakowania produktów i usług brak
G4-PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur organizacji oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegającym takim wymogom brak
G4-PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami   dobrowolnie stosowanymi   kodeksami dotyczącymi   informacji i znakowania produktów i usług w podziale na rodzaj skutków brak
G4-PR5 Wyniki badań satysfakcji klientów brak
G4-PR7 Niezgodność z regulacjami i kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej brak

Prywatność klienta

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście prywatności klienta brak
G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów brak

Zgodność z regulacjami

G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście zgodności z regulacjami brak
G4-PR9 Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczenia i użytkowania produktów i usług brak

 

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek