Menu

Prowadzenie biznesu powinno odbywać się z dbałością o środowisko naturalne. Dlatego wprowadzamy szereg działań w trosce o źródła wykorzystywanych zasobów stanowiących niezbędne surowce do produkcji.

Działania na rzecz ochrony środowiska

Wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest jedną z misji naszej Spółki. Stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Podążając drogą zrównoważonego rozwoju, określamy długoterminowe cele, realizujemy programy używając do tego dedykowanych narzędzi. Będąc sygnatariuszem organizacji wpierających zrównoważony rozwój w Polsce i na świecie, aktywnie propagujemy ich działalność oraz korzystamy z przykładów dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej.

Działania na rzecz ochrony środowiska

Nieocenionym wsparciem w zarządzaniu naszą organizacją są wdrożone systemy, które w oparciu o zdefiniowane cele i wytyczne wyznaczają sposób działania oraz pozwalają na optymalizację procesów we wszystkich obszarach działalności Spółki.

Nieocenionym wsparciem w zarządzaniu naszą organizacją są wdrożone systemy, które w oparciu o zdefiniowane cele i wytyczne wyznaczają sposób działania oraz pozwalają na optymalizację procesów we wszystkich obszarach działalności Spółki.

Marzena Matkowska

PCC EXOL SA Management Systems Representative

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

W naszych zobowiązaniach długoterminowych uwzględniliśmy:

Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na otoczenie
Poddawanie się niezależnym audytom, weryfikacji i certyfikacji
Rozwój świadomości prośrodowiskowej wśród naszych interesariuszy
Dobór dostawców propagujących w swoich działaniach zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Dbam o środowisko

// czytaj więcej

Dbam o środowisko

Będąc realizatorem Programu “Odpowiedzialność i Troska” aktywnie uczestniczymy w programach i spotkaniach organizowanych w ramach akcji „Dbam o Środowisko”, która stanowi platformę wymiany doświadczeń w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa procesowego. Umożliwia również zapoznanie się z dobrymi praktykami innych realizatorów Programu “Odpowiedzialność i Troska”.

Optima

// czytaj więcej

Optima

Realizujemy program OPTIMA, którego celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscu pracy, eliminacja marnotrawstwa, a także poprawa jakości, optymalizacja wprowadzonych rozwiązań oraz podniesienie satysfakcji pracowników. Wszelkie działania podejmowane w zakresie programu, przyczyniają się w sposób bezpośredni lub pośredni do przeciwdziałania niekorzystnym wpływom prowadzonej przez nas działalności na środowisko.

Odpowiedzialność i troska

// czytaj więcej

Odpowiedzialność i troska

Nasze zobowiązania w ramach Programu “Odpowiedzialność i Troska” obejmują praktyki zmierzające do ciągłej poprawy wiedzy o środowisku, efektywnego wykorzystywania zasobów i ograniczania wpływu prowadzonej działalności na środowisko, transparentności osiąganych wyników w obszarze środowiskowym oraz efektywnej współpracy z administracją państwową w zakresie spełniania wymagań prawnych.

Carbon Disclosure Project

// czytaj więcej

Carbon Disclosure Project

Uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Carbon Disclosure Project, współuczestniczymy w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Jedną z prestiżowych inicjatyw w tym obszarze jest szeroko pojęte raportowanie emisji gazów cieplarnianych oraz działań realizowanych w celu ich redukcji na międzynarodowej platformie organizacji CDP.

RSPO

// czytaj więcej

RSPO

Należąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO wspieramy realizację działań zmierzających do promowania wykorzystania oleju palmowego, pochodzącego z takich terenów, które nie przyczyniają się do zubożenia wartości przyrodniczych ani w żaden inny sposób nie oddziałują negatywnie na środowisko i ekosystemy.

UN Global Compact

// czytaj więcej

UN Global Compact

Jako sygnatariusz UN Global Compact, propagujemy działania obejmujące ochronę środowiska naturalnego w oparciu o prewencyjne podejście do środowiska naturalnego, podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej, stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Ecovadis

// czytaj więcej

Ecovadis

Raportując nasze działania na międzynarodowej platformie ECOVADIS, osiągnęliśmy złoty poziom Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, potwierdzając tym samym nasze zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska i ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej działalności gospodarczej.

OHSAS 18001

// czytaj więcej

OHSAS 18001

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według OHSAS 18001 między innymi pozwala nam na identyfikowanie, nadzorowanie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych, które bezpośrednio wpływają na obszar zarządzania środowiskowego.

Nasz wpływ na środowisko

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych regulacji oraz procedur zapewniających przestrzeganie obowiązujących norm w obszarze ochrony środowiska. W 2016 roku nie stwierdzono naruszeń obowiązujących norm prawnych. Przeciwko Spółce nie toczy się postępowanie administracyjne w zakresie ochrony środowiska oraz nie naliczono kar w tym obszarze.

W zrównoważony sposób korzystamy ze środowiska oraz ponosimy opłaty z tego tytułu, zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi. Planujemy prowadzenie inwestycji na istniejących wydziałach uwzględniając aspekty środowiskowe. W 2018 roku nasz wkład w inwestycje związane pośrednio z ochroną środowiska wyniósł 6,9 mln zł. W ramach tych nakładów uwzględniliśmy inwestycje związane z przebudową i modernizacją obiektów budowlanych oraz instalacji technologicznych, a także opłaty środowiskowe oraz koszty wynikające z utylizacji odpadów.

Całkowite wydatki na ochronę środowiska według typu

Ogółem [mln zł]

Nakłady inwestycyjne zw. z ochroną środowiska [mln zł]

Koszt i opłaty [mln zł]

Koszty utylizacji odpadów [mln zł]

Zgodność z regulacjami

Prowadzimy systematyczny monitoring aspektów środowiskowych, zgodnie z przyznanymi pozwoleniami IPPC*. Prowadzimy rejestr skarg środowiskowych dotyczących oddziaływania na środowisko. Zdefiniowany sposób postępowania pozwala na prawidłowy przepływ informacji oraz szybkie reagowanie na wszelkie zgłoszenia oraz incydenty. Założenia te zostały opisane w wewnętrznych procedurach funkcjonujących w ramach systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001:2015 oraz w ustanowionych aktach normatywnych. Będąc realizatorem Programu Odpowiedzialność i Troska, dostarczamy informacje o naszym wpływie na środowisko oraz dokonujemy oceny skuteczności działań prowadzonych w związku z jego ochroną.

*IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control)

W 2018 ROKU NIE ZAREJESTROWANO ZGŁOSZEŃ ŚRODOWISKOWYCH.

 

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek