Menu

Nasza Spółka to połączenie nowoczesnych technologii, doświadczenia i efektywnego działania w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów.

Ład korporacyjny

O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących wysokiej jakości specjalistycznych wyrobów chemicznych, stale rozbudowujemy swoje portfolio o nowe pozycje produktowe.

Ład korporacyjny

PCC EXOL SA skutecznie kreuje pozytywny wizerunek wśród interesariuszy zaangażowanych w działalność Spółki. Dbamy o to, aby wzajemnie relacje z inwestorami opierały się na partnerstwie, skutecznej komunikacji i transparentności…

Rzetelne przestrzeganie zasad Ładu Korporacyjnego jest nieodłącznym elementem kultury biznesowej naszej organizacji. Przejrzystość strategii i działań związanych z jej realizacją oraz zaufanie w relacjach z interesariuszami, stanowią szczególny wkład w budowanie wartości spółki dla naszych inwestorów. Na każdym szczeblu zarządzania, priorytety etyczne są silnie związane z obszarami takimi jak compiliance, zarządzanie ryzykiem, ochrona środowiska czy poszanowanie praw człowieka. Wszystkie te wartości brane są pod uwagę w procesach decyzyjnych podejmowanych przez najwyższe władze spółki.

Małgorzata Plichta

Board Office Manager
PCC EXOL SA

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Siedziba PCC EXOL jest zlokalizowana w Brzegu Dolnym – kilkunastotysięcznym mieście położonym niedaleko stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. Spółka posiada również swój oddział w Płocku, gdzie znajduje się jeden z wydziałów produkcyjnych. PCC EXOL SA jest firmą notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 3 sierpnia 2012 roku. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest PCC SE. Od sierpnia 2012 roku Spółka PCC EXOL SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2016 roku Spółka jest również emitentem obligacji, notowanych na rynku Catalyst.

/ g4-5/

Ład korporacyjny

Jako spółka giełdowa jesteśmy zobligowani do stosowania zasad zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Giełda Papierów Wartościowych). Celem tych praktyk jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w kwestiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać korzystnie na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału.

Szczegółowe informacje dotyczące ładu korporacyjnego dostępne są na stronie internetowej PCC EXOL SA.

Charakter własności oraz forma prawna

Inwestorem większościowym PCC EXOL S.A. jest firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) działająca na międzynarodowych rynkach w obszarze chemii, energii i logistyki. PCC SE posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i może wywierać istotny wpływ na dezycje w zakresie najważniejszych spraw dotyczących funkcjonowania Spółki. Należą do nich: zmiana Statutu, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, emisje obligacji zamiennych, wypłaty dywidendy oraz inne czynności, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych wymagają większości głosów. PCC SE posiada również wystarczającą liczbę głosów do powoływania członków Rady Nadzorczej, która z kolei jest odpowiedzialna za ustalanie składu Zarządu Spółki.

Struktura akcjonariatu na 31.12.2018

Suma aktywów na dzień 31.12.2018
Grupa PCC Exol [w tys. zł]:

2018 – 539 443

2017 – 547 460

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek