Menu

Dzięki zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne. Wyznaczają trendy nowoczesnego stylu życia poprawiając jego jakość.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wizja i strategia

Kreujemy świat surfaktantów, tworzymy innowacje i działamy odpowiedzialnie. Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne. Wyznaczają trendy nowoczesnego stylu życia i kreują przyszłość. To ta część świata chemii, która bezustannie otacza nas ze wszystkich stron.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jednym z ważniejszych aspektów kwalifikacji dostawców przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające w skali globalnej, jest ocena poziomu zaangażowania kontrahentów w realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu

EcoVadis jest agencją/firmą ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Klienci są oceniani w skali od 0 do 100 punktów, przyznawanych w ramach czterech obszarów: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizacji. Otrzymują oni Indywidualną Kartę Wyników zawierającą szczegółowe informacje z zakresu CSR. Ecovadis to powtarzalny cykl składający się z : adaptacji danych klienta, ewaluacji, wyników i planu działań naprawczych, który umożliwia zarówno zarządzanie swoja firma i jej jednostkami, ale i również globalna siecią dostawców.

PCC EXOL SA korzysta z rozwiązania Ecovadis na poziomie Premium, co umożliwia firmie dzielenie się Scorecard )kartą oceny na zewnątrz jak również ocenianie swoich niefinansowych kompetencji. Ewaluacja odbywa się w następujących obszarach: środowisko, aspekty socjalne, etyka i łańcuch dostaw. Kluczowe czynniki sukcesu PCC EXOL z Ecovadis to : komunikacja, procesy i organizacja, które to odbywają się na jednej spójnej platformie internetowej udostępnionej przez Ecovadis. PCC EXOL korzysta również z najlepszych praktyk Ecovadis w obrębie sektora chemicznego poprzez inicjatywę TfS. ( Together for Sustainability). Następnym krokiem umożliwiającym PCC EXOL w sposób znaczący poprawę otrzymanych wyników jest zaimplementowanie rozwiązania Enterprise, które to umożliwia zarządzanie całym łańcuchem dostaw. Jest to zaawansowane rozwiązanie, które wyróżni firmę jednoznacznie spośród ich konkurencji w sposób znaczący zarówno w Polsce jak i na świecie.

Katarzyna Karpińska

CS&EE Inside Sales Director
EcoVadis

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Nasza Polityka Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uwzględnia długofalową strategię biznesową nie tylko w aspektach ekonomicznych, ale również środowiskowych, społecznych i etycznych.
Nasze cele obejmują dążenie do równowagi pomiędzy ekonomiczną opłacalnością biznesu a szeroko pojętym interesem społecznym i odpowiedzialnym zarządzaniem organizacją. Jedną z kluczowych kwestii w odpowiedzialnym zarządzaniu stała się komunikacja z naszymi wszystkimi interesariuszami. Uważamy bowiem, że skuteczny dialog umożliwia skuteczną identyfikację dalszych kierunków działań Spółki w drodze do zrównoważonego rozwoju.

Polityka zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu realizowana jest w naszej spółce w 4 podstawowych filarach:

Wytyczne polityki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu

Rynek

 • Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego oraz obowiązującego prawa – Poszanowanie zwyczajów i kultury interesariuszy
 • Respektowanie regulacji prawnych obowiązujących w regionach geograficznych, w których prowadzimy działalność
 • Realizacja celów biznesowych w sposób uczciwy i transparentny
 • Działanie zgodnie z zasadami wolnej konkurencji
 • Promocja etycznych standardów współpracy i przeciwdziałania korupcji
 • Respektowanie zasad przyjętej Karty Różnorodności
 • Zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów
 • Zarządzanie ryzykiem poprzez stosowanie odpowiednich regulacji, narzędzi i metod

Organizacja

 • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom oraz podwykonawcom
 • Identyfikowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Edukowanie w zakresie BHP
 • Respektowanie praw pracowników wynikających z Kodeksu Pracy, Statutu Spółki oraz innych regulacji prawnych i regulaminów
 • Przestrzeganie zasad Kodeksu Postępowania PCC EXOL
 • Respektowanie zasad przyjętej Karty Różnorodności, w tym praw człowieka
 • Prowadzenie otwartej komunikacji z pracownikami i interesariuszami
 • Zapewnienie równych szans rozwoju zawodowego
 • Promowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • Sprawiedliwe traktowanie pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych

Społeczeństwo

 • Propagowanie członkostwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach i programach w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju
 • Uczestnictwo w inicjatywach i kampaniach społecznych
 • Wspieranie akcji, kampanii i programów społecznych
 • Promowanie wolontariatu pracowniczego
 • Prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną
 • Uczestnictwo w radach programowych, komisjach i zespołach działających na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu

Środowisko

 •  Przestrzeganie obowiązujących uregulowań prawnych, dyrektyw i norm w zakresie ochrony środowiska
 • Minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne poprzez:
  • racjonalne zużycie energii elektrycznej i cieplnej, wody, papieru
  • monitoring i redukcję emisji gazów cieplarnianych
  • racjonalną gospodarkę odpadami
  • monitoring jakości ścieków oraz ich racjonalne przekazywanie
  • doskonalenie działań na rzecz ochrony środowiska
 • Propagowanie edukacji ekologicznej oraz promowanie działań na rzecz ochrony środowiska
 • Wspieranie akcji i projektów na rzecz ochrony środowiska
 • Rozwijanie współpracy z interesariuszami stosującymi proekologiczne rozwiązania, respektującymi wszelkie regulacje prawne i zasady etyki
 • Wspieranie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska i uczestnictwo w ich działaniach
x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek