Menu

Zdobywając nowe rynki oraz odkrywając nieznane dotąd obszary biznesu, promujemy zrównoważoną chemię, zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów oraz dbałość o środowisko.

Zarządzanie w spółce

Nasz biznes

Ciągłe dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Wsparcie zarządzania w Spółce

Wsparciem w zarządzaniu procesami w PCC EXOL SA są wdrożone systemy, które w oparciu o zdefiniowane wytyczne i procedury wyznaczają sposób działania oraz pozwalają na optymalizację procesów w poszczególnych obszarach działalności Spółki takich jak np. produkcja, sprzedaż, planowanie, logistyka, zakup surowców czy zapewnienie jakości.

Najważniejsze systemy zarządzania wdrożone w PCC EXOL SA:

Instytucje państwowe i jednostki konktrolujące

Specyfika branży chemicznej w jakiej funkcjonuje PCC EXOL SA, warunkuje prowadzenie rzetelnego i transparentnego dialogu z administracją państwową. Raportowanie, kontrole oraz inspekcje wspierają działania dotyczące monitorowania jakości świadczonych usług, poziomu bezpieczeństwa oraz skutków oddziaływania na środowisko. Większość zagadnień formułowanych w trakcie prowadzenia działań kontrolnych, dotyczy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zapewnienia jakości, bezpieczeństwa produktów, ochrony środowiska, respektowania praw pracowniczych oraz bezpieczeństwa procesowego. Udzielanie wyjaśnień odbywa się zarówno w formie ustnej, podczas bezpośrednich wizyt jednostek kontrolnych, jak również w formie pisemnej, w odpowiedzi na kierowane do Spółki pisma zewnętrzne.

Zarządzanie ryzykiem

Działalność, którą prowadzimy wiąże się z szeregiem ryzyk, wśród których zidentyfikowaliśmy ryzyka operacyjne, finansowe, biznesowe, ryzyka związane z sytuacją makroekonomiczną, polityczne, prawne, środowiskowe oraz reputacyjne. Monitorujemy ryzyka, a ich analiza jest ściśle powiązana z systemem kontroli wewnętrznych. Kompleksowe podejście do analizy ryzyk, pozwala na podjęcie kroków w celu minimalizowania wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń.

Delegowanie odpowiedzialności w obszarach ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych odbywa się poprzez:

audytów klienckich zakończonych pozytywnym wynikiem

PCC EXOL jest pierwszą w Polsce firmą, która wdrożyła i certyfikowała system Dobrych Praktyk Produkcyjnych, zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji ds. Składników Kosmetycznych (GMP EFfCI). Certyfikowany system GMP EFfCI ma bezpośredni wpływ na relacje biznesowe z odbiorcami produktów Spółki, działającymi w obszarze produkcji i sprzedaży wyrobów kosmetycznych i farmaceutycznych w Europie i na świecie.

Dobre Praktyki Produkcyjne od 2014 roku

Certyfikat GMP EFfCI, obok aspektów ekonomicznych, jeden z najważniejszych kryteriów kwalifikacji dostawców surowców kosmetycznych i farmaceutycznych. Utrzymanie standardów w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych nie jest procesem łatwym, ze względu na restrykcyjne wymagania normy opracowanej przez Europejską Federację ds. Składników Kosmetycznych. Jednak, przeprowadzony w 2017 roku w PCC EXOL SA, trzeci audyt nadzoru potwierdził wysokie standardy wdrożone na instalacjach Spółki.

Pierwsza Firma w Polsce z certyfikatem GMP EFfCI

Realizując cel strategiczny, jakim jest rozszerzenie portfolio produktowego o wysokiej jakości produkty specjalistyczne, PCC EXOL SA przygotowuje się do spełnienia wymogów i certyfikacji z standardu GMP+.
Obejmuje on działalność producentów rolnych, hodowców zwierząt, producentów pasz oraz ich składników i dodatków
(w tym również substancji chemicznych takich jak surfaktanty), a także transport i magazynowanie. Certyfikat GMP+ określa wymagania jakościowe i bezpieczeństwa pasz podczas całego procesu ich produkcji.

Zasada przezorności

Stosowanie zasady przezorności w prowadzonej przez nas działalności operacyjnej pozwala na szybkie reagowanie w obliczu możliwego zagrożenia zdrowia ludzkiego oraz zagrożenia skażeniem środowiska. W każdym przypadku, gdzie nie można dokonać pełnej oceny zagrożenia, wykorzystanie tej zasady pozwala na wdrożenie działań minimalizujących skutki istniejących zagrożeń.

Więcej na temat stosowania metody przezorności piszemy w dziale Wpływ na środowisko oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy.

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek