Menu

Nasz sukces zależy w głównej mierze od pracowników. Wierzymy, że przy ich współpracy i zaangażowaniu osiągniemy wszystkie wyznaczone cele biznesowe.

Szkolenia i edukacja

Pracownicy

W ramach działań propagujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kulturę etyczną, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Szkolenia i edukacja

W zależności od potrzeb naszych pracowników, organizujemy spotkania informacyjno-szkoleniowe, umożliwiające przekazywanie niezbędnej wiedzy o oferowanych przez Spółkę produktach m.in. osobom podejmującym pracę.

Uczestnictwo w szerokim wachlarzu szkoleń pozwala na wyliczenie średniej liczby godzin szkoleniowych, przypadających na jednego pracownika.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika według kategorii pracowniczej za 2017

Liczba godzin ogółem 1590 6630 2497 10777
Średnia liczba godz. 58,8 179,18 20,80 41,45

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika według kategorii pracowniczej za 2018

Liczba godzin ogółem 424 923 1347
Średnia liczba godz. 6,6 7,2 7,0

Duże znaczenie w rozwoju kompetencji naszych pracowników ma ciągłe doskonalenie metod rozwoju, motywowanie do efektywnego wykorzystywania wiedzy oraz dzielenia się nią.

Umożliwiamy naszym pracownikom udział w szerokim wachlarzu szkoleń, kursów, konferencji czy seminariów oraz dofinansowujemy kursy językowe lub naukę w szkołach wyższych.

Rozwój umiejętności

Mentoring

W odniesieniu do grupy nowych pracowników prowadzimy mentoring, w którym każda nowo zatrudniona osoba otrzymuje wsparcie innego, doświadczonego pracownika zespołu. Rolą mentora jest zapewnienie właściwego wdrożenia nowego pracownika w zasady działania Spółki oraz wsparcie merytoryczne, pozwalające na szybsze dostosowanie się pracownika do struktury w miejscu pracy.

Szkolenia wewnętrzne

Prowadzimy szkolenia wewnętrzne w ramach ustalonego, rocznego planu szkoleń wewnętrznych. Ich realizacją zajmują się głównie pracownicy Działu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju. Szkolenia te obejmują swoim zakresem m.in. zasady postępowania etycznego, prawa człowieka, zasady dotyczące różnorodności, politykę antykorupcyjną, czy szkolenia produktowe.

Uznajemy szkolenia za ważny czynnik rozwoju kompetencji pracowników, który wpływa pozytywnie na wzajemne relacje, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko powstawania szkodliwych konfliktów w miejscu pracy.

Szkolenia wewnętrzne pozwalają nam dzielić się wiedzą, kompetencjami oraz promować wśród pracowników wartości Spółki przyjęte w ogólnej strategii biznesowej.

Szkolenia zewnętrzne

W wyniku współpracy z CWB Partner Sp. z o.o., umożliwiamy naszym pracownikom odbycie szkoleń zewnętrznych w ramach określonego na dany rok kalendarzowy programu szkoleń dla każdej grupy pracowników.

Bezustanna chęć poszerzania kompetencji oraz charakter wykonywanej pracy, skłaniają naszych pracowników do wnioskowania do Zarządu o zgodę na udział w szkoleniach zewnętrznym. Ten rodzaj szkoleń pozwala na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy automatycznie po zakończeniu szkolenia. Wśród zróżnicowanych, dostępnych technik szkoleń, najbardziej preferowane obejmują:

  • dedykowane szkolenia, dotyczące wyspecjalizowanego nabycia kompetencji w danej dziedzinie
  • konferencje, poszerzające wiedzę w wybranej problematyce oraz pozwalające nawiązać kontakty z różnymi ekspertami
  • seminaria, umożliwiające spotkania różnych grup pracowników i prowadzenie metodologicznych dyskusji
  • e-learning, pozwalający na minimalizowanie kosztów oraz dużą elastyczność w zakresie treści programowych szkoleń czy indywidualnego czasu uczenia się.

Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

Mając na uwadze wsparcie pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, rozumianych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności, wprowadziliśmy określone zasady w tym zakresie. Obejmują one spełnienie określonych wytycznych, regulujących współpracę przy dofinansowaniu, zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. System dofinansowania opiera się na obopólnych korzyściach, które obejmują podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych a w odniesieniu do pracodawcy na utrzymaniu stabilnej struktury zatrudnienia.

Przeszkoliliśmy wszystkich pracowników Spółki w zakresie obejmującym przyjęte zasady dotyczące praw człowieka

W ramach programu studenci prowadzą badania, odnosząc się do uzgodnionego wspólnie tematu pracy magisterskiej.

Program trwa 10 miesięcy, a oprócz wsparcia merytorycznego studenci otrzymują wynagrodzenia oraz pakiet szkoleń interpersonalnych.

Programy kształcenia ustawicznego

Programy stażowe i stypendialne Ty i PCC = Związek z przyszłością

PCC EXOL kontynuuje współpracę z uczelniami wyższymi w ramach programu stypendialnego „Ty i PCC = sukces”, programów stażowych oraz praktyk letnich. Porozumienie o współpracy od kilku lat podpisane jest z: Wydziałem Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, Warszawskiej oraz Śląskiej, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym. Stypendyści, którzy we wrześniu 2017 r. rozpoczęli współpracę ze Spółką, realizują prace magisterskie w działach badawczo – rozwojowych i otrzymują od Spółki stypendia finansowe. Celem staży oraz stypendiów finansowych w PCC EXOL jest promowanie dobrych wyników w nauce oraz rozwijanie talentów z dziedzin, które są istotne z punktu widzenia Spółki.

Program Poznaj PCC Exol

W ramach akcji „Poznaj naszą firmę i specyfikę pracy chemika”, w 2017 roku teren PCC EXOL odwiedziło ok. 100 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i uczelni wyższych w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej, Warszawskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego czy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, zlokalizowanych na terenie pobliskich powiatów. Uczniowie i studenci mieli możliwość poznania instalacji chemicznych na wydziałach produkcyjnych spółki.

Program Praktyk Studenckich

PCC EXOL co roku jest organizatorem programu praktyk letnich, który jest skierowany dla studentów uczelni wyższych. W 2017 roku zaprosiliśmy do współpracy 9 studentów.

Program Kształcenia Zawodowego

Program kształcenia zawodowego, to trzyletni program ukierunkowanego nauczania, w którym jako Grupa PCC zachęcamy uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i w Wołowie do wyboru ukierunkowanego zawodu. Celem tego programu jest poprawa dostępu do lokalnego rynku pracy. Duży odsetek uczniów po zakończeniu praktyk pozostaje w Grupie PCC, zdobywając kolejne doświadczenia zawodowe.

Klasy Patronackie

W ramach projektu „Chemiczno-biologiczne partnerstwo edukacyjne”, którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i zwiększenie poziomu umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, Spółka PCC EXOL kontynuuje współpracę z Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w ZSZ w Brzegu Dolnym, gdzie w kolejnym już roku prowadzono rekrutację uczniów do klasy patronackiej o profilu matematyczno-przyrodniczym. W 2017 roku PCC Exol podpisała również porozumienie z Technikum nr 1 w Wołowie dotyczące utworzenia klasy patronackiej w zawodzie Technika Mechatronika. Uczniowie klas patronackich korzystają z wycieczek oraz warsztatów merytorycznych na terenie firmy.

Współpraca z kołami studenckimi

Na wydziale chemicznym Politechniki Wrocławskiej Spółka PCC EXOL jest aktywnie reprezentowana przez ambasadora firmy, który promuje liczne wydarzenia realizowane w Spółce oraz jest łącznikiem pomiędzy firmą, studentami oraz przedstawicielami wydziału na Uczelni. PCC EXOL aktywnie współpracuje z organizacją studencką BEST, z którą co roku prowadzi merytoryczne warsztaty dla studentów w ramach wydarzenia „Case Week”.

Dzień otwarty

Od trzech lat Spółki Grupy PCC organizują Dni Otwarte dla studentów, w ramach których pracownicy tych Spółek prowadzą wykłady merytoryczne oraz wycieczki po wydziałach produkcyjnych, laboratoriach oraz działach badawczo – rozwojowych. W 2017r. w wydarzeniu brało udział ponad 60 studentów.

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek