Menu

Etyka jest częścią kultury naszej organizacji. Wpływa na efektywne prowadzenie biznesu z zachowaniem wszelkich norm etycznych wobec kontrahentów i społeczności w których działamy.

Etyka w biznesie

Etyka w spółce

W ramach przyjętej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne, wydawany jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Etyka we współczesnym świecie stanowi drogowskaz zarówno w postępowaniu przedsiębiorców, jak i pracowników. Niestety droga do sukcesów finansowych uwzględniająca aspekty etyczne nie zawsze jest łatwa…

Wymaga bowiem pełnego zaangażowania wszystkich pracowników w propagowanie uczciwości, transparentności i etycznego postępowania w każdej sferze działalności firmy. W PCC EXOL SA wartości etyczne towarzyszą nam od 2011 roku. Zbiór wartości i zasad postepowania etycznego został zebrany i sformalizowany w postaci Księgi Postępowania Etycznego w roku 2016. Poprzez zawarte w niej treści jasno wskazujemy naszym pracownikom oraz interesariuszom, właściwe standardy postępowania w obrębie organizacji i poza nią .

We wspomnianym dokumencie określamy przysługujące nam prawa i opisujemy obowiązki. Dzięki temu mamy szansę na stałe podnoszenie poziomu kultury etycznej naszej organizacji. Jesteśmy mocno zaangażowani w przestrzeganie najwyższych standardów wynikających z zapisów naszego Kodeksu Etycznego, a także w respektowanie obowiązujących przepisów prawa. Nasze wartości etyczne przenosimy na wszystkich interesariuszy, propagując wzajemne stosowanie spisanych wartości. Etyczne działanie w PCC EXOL SA przejawia się również w przestrzeganiu przyjętych zasad wewnętrznych, pełnym zakresie obowiązującego porządku prawnego oraz uznanej kultury korporacyjnej.

Marta Śnieżek

Marketing and CSR Specialist
PCC EXOL SA

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Korzystanie z pracy dzieci

Uznajemy prawo każdego dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym i wykonywaniem pracy, która jest niebezpieczna, ogranicza możliwość zdobycia wykształcenia lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego czy społecznego. Nie akceptujemy zatrudniania dzieci oraz respektujemy wszelkie ograniczenia dotyczące zatrudniania osób, które nie ukończyły 18 lat. W PCC EXOL SA dopuszcza się zatrudnianie osób młodocianych powyżej 16 roku życia. Młodocianym na mocy prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18. Przepisy o zatrudnieniu młodocianych mają przede wszystkim charakter ochronny. Celem ich jest ochrona przed eksploatacją ekonomiczną oraz pracą, która jest szkodliwa dla zdrowia, rozwoju fizycznego, umysłowego lub ogranicza możliwość edukacji. W przeciwieństwie do dzieci, młodociany może samodzielnie zawrzeć umowę o pracę, bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz bez konieczności uzyskania zezwolenia inspektora pracy.

Norma konstytucyjna, współtworzy z wieloma międzynarodowymi konwencjami oraz prawem wspólnotowym, uregulowania dotycznące ochrony dzieci przed wykorzystywaniem i nadmienrnym obciążeniem pracą.

Dobrowolność zatrudnienia

Dobrowolność zatrudnienia stanowi jedną z najważniejszych cech stosunku pracy. Nie osiągamy żadnych korzyści wynikających z procederu pracy przymusowej, niewolniczej, ani też z przymusowej pracy więźniów. Wszyscy pracownicy Spółki wykonują swoje zadania w sposób dobrowolny i świadomy, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, predyspozycjami i kwalifikacjami. Pracownicy Spółki mają prawo zakończyć zatrudnienie po zakończeniu okresu wypowiedzenia umowy.

Wszystkie zadania powierzane pracownikom są przez nich wykonywane w sposób świadomy, bez stosowania jakichkolwiek form przymusu. Każda osoba zatrudniona w Spółce posiada Kartę Stanowiska Pracy, w której został określony zakres obowiązków. Płaca jest zarazem wartością, którą pracownik otrzymuje za swoją pracę, głównym źródłem dochodu oraz podstawą jego bezpieczeństwa finansowego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Troska o bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest od dawna taktowana w naszej organizacji, jako jeden z najważniejszych priorytetów. Dlatego też zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne środowisko pracy. Podejmujemy szereg działań mających na celu zapobieganie wypadkom, m.in. poprzez ograniczanie różnych typów zagrożeń, a także propagujemy bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i środowiska w którym pracujemy. W PCC EXOL SA realizujemy Program OPTIMA, którego założeniem jest organizacja przyjaznych i bezpiecznych miejsc pracy oraz ciągłe doskonalenie w tym zakresie. W ramach tej inicjatywy nasi pracownicy zgłaszają i realizują własne pomysły na usprawnienia i zwiększanie poziomu zarówno bezpieczeństwa w miejscu pracy jak i bezpieczeństwa procesowego.

Wszystkich pracowników Spółek, powiązanych umowami outsourcingowymi w zakresie ochrony mienia, obowiązują zasady wynikające z wdrożonego Kodeksu Postępowania w PCC EXOL.

Prawa ludności rdzennej

Szanujemy prawa ludności rdzennej, zgodnie z definicjami określonymi w obowiązujących unormowaniach prawnych. W ramach propagowania idei zrównoważonej produkcji oleju palmowego, zainicjowanej przez organizację RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), działamy według ustalonych mechanizmów pozyskiwania i przetwarzania oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw. Jako członek organizacji, respektujemy prawa człowieka, w tym poszanowanie wyznań i kultur, praw społeczności lokalnych, praw własności do gruntów oraz działania na rzecz drobnych producentów rolnych, poprzez włączenie ich do zrównoważonego łańcucha dostaw.

 

W 2018 roku nie odnotowaliśmy przypadków naruszenia praw ludności rdzennej.

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek