Menu

Prowadzenie biznesu powinno odbywać się z dbałością o środowisko naturalne. Dlatego wprowadzamy szereg działań w trosce o źródła wykorzystywanych zasobów stanowiących niezbędne surowce do produkcji.

Woda

Wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest jedną z misji naszej Spółki. Stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Podążając drogą zrównoważonego rozwoju, określamy długoterminowe cele, realizujemy programy używając do tego dedykowanych narzędzi. Będąc sygnatariuszem organizacji wpierających zrównoważony rozwój w Polsce i na świecie, aktywnie propagujemy ich działalność oraz korzystamy z przykładów dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej.

Woda

Woda jest niezwykle ważnym zasobem w naszej działalności z uwagi na jej wykorzystanie w procesach produkcji surfaktantów. Wodę stosuje się również do celów chłodniczych, a także jako zaopatrzenie socjalne dla pracowników. Do celów przemysłowych wykorzystujemy wodę z ujęć rzecznych. Do celów socjalno-bytowych, pobieramy natomiast wodę ze studni głębinowych. W 2017 roku na potrzeby działalności Spółki wykorzystaliśmy łącznie około 555 240 m3 wody.

Stale dążymy do bardziej racjonalnego wykorzystywania wody mając na uwadze postępujące ograniczanie zasobów wodnych na świecie oraz z uwagi na fakt, że wykorzystanie tych zasobów i oczyszczanie ścieków przemysłowych związane są ze zużyciem dużej ilości energii, a tym samym wytwarzaniem dodatkowych emisji CO₂ do powietrza.

Całkowity pobór wody według źródła

Łączny pobór wody rok do roku [m3]

Wodą przetwarzaną i wykorzystywaną ponownie w procesach produkcyjnych Spółki jest woda chłodnicza. Cyrkulacja odbywa się w układzie zamkniętym. Roczny pobór wody chłodniczej w 2017 roku wynosił 510 362 m3. Stanowi to 90% całości pobranej wody.

Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystanej

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek