Menu

Nasz sukces zależy w głównej mierze od pracowników. Wierzymy, że przy ich współpracy i zaangażowaniu osiągniemy wszystkie wyznaczone cele biznesowe.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracownicy

W ramach działań propagujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kulturę etyczną, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jesteśmy zorientowani na zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa procesowego na wydziałach produkcyjnych. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi dla nas priorytet, który realizujemy poprzez wdrożoną politykę, procedury i procesy, identyfikację ryzyk czy aktywny udział w działaniach i inicjatywach realizowanych w Grupie PCC. Są one ukierunkowane na prowadzenie działalności biznesowej w sposób chroniący pracowników, społeczność lokalną, środowisko oraz infrastrukturę i wyposażenie.

Stale dążymy do ograniczania możliwości wystąpienia negatywnych zdarzeń w obszarze bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa procesowego. Jest to bardzo ważny aspekt naszej działalności z uwagi na fakt, że należymy do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W naszych działaniach uwzględniamy zagrożenia mogące mieć wpływ na pracowników, społeczność lokalną oraz środowisko. Utrzymujemy programy i restrykcyjne procedury związane z zapobieganiem awariom oraz realizujemy wszelkie wymagania w obszarze raportowania działań oraz wskaźników, zgodnie w wytycznymi ustawodawcy. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne zwiększające poziom bezpieczeństwa, a nasze procesy produkcyjne odbywają się w warunkach ściśle kontrolowanych, pod nadzorem odpowiednich służb. Wszyscy pracownicy Spółki przechodzą obowiązkowe i regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz mają obowiązek stosować wszelkie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, spełniające standardy branży chemicznej.

Troskę o bezpieczeństwo ludzi i środowiska przyjęliśmy jako jeden z priorytetów w naszej strategii biznesowej. Zmierzamy do ograniczania wszelkich typów zagrożeń występujących w środowisku pracy, poprzez podejmowanie działań mających na celu m.in. zapobieganie wypadkom.

W przypadku braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej, pracownicy mają prawo odmowy wykonania polecenia wydanego przez przełożonego.

Nasze zobowiązania

Nieprzerwanie podejmujemy działania w celu osiągnięcia jednego z naszych głównych celów, jakim jest brak wypadków przy pracy.

Nasze inicjatywy na rzecz BHP

OHSAS 18001

W lipcu 2016 roku Spółka otrzymała certyfikat na zgodność z normą OHSAS 18001. Wdrożenie wymagań tego systemu zapewnia nam skuteczne monitorowanie środowiska pracy oraz pozwala na bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem wystąpienia zagrożeń zidentyfikowanych w miejscach pracy oraz w ich otoczeniu. Dodatkowo stanowi potwierdzenie naszego zaangażowania w utrzymywanie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Podnosi również standardy pracy wszystkich pracowników Spółki oraz pracowników firm zewnętrznych, wykonujących różne prace i usługi na terenie Grupy PCC.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Ustanowiona Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pełni fundamentalną rolę wszystkich działań, ukierunkowanych na poprawę oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Zawiera ona deklaracje i wytyczne ustanowione w celu poprawy efektów naszej działalności w obszarach:

Polityka Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy została zatwierdzona przez Prezesa Zarządu i wdrożona do stosowania w Spółce. Każdy nowy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią tego dokumentu i realizacji jej wytycznych.

Grupy Ratownictwa Chemicznego

W strukturach Grupy PCC funkcjonują Grupy Ratownictwa Chemicznego, składające się z przeszkolonych pracowników poszczególnych wydziałów produkcyjnych, którzy jako pierwsi reagują na zagrożenia zdrowia i życia.

Zakładowa Służba Ratownicza Grupy PCC

Bezpieczeństwo procesowe w PCC EXOL SA zapewniają wyszkolone i doświadczone zespoły Zakładowej Służby Ratowniczej PCC ROKITA SA, w ramach podpisanych umów outsourcingowych. Zespół funkcjonujący w Grupie PCC w Brzegu Dolnym składa się z 32 osób, a jego zadaniem jest koordynacja i prowadzenie wszelkich działań ratowniczych. W ramach działań prewencyjnych odbywają się regularne ćwiczenia ewakuacyjne, dedykowane zarówno dla pracowników wydziałów produkcyjnych jak i pracowników administracyjnych.

Ochrona mienia

Ochroną mienia zajmują się przeszkolone i wykwalifikowane zespoły pracowników firmy ochroniarskiej, która prowadzi czynności zabezpieczające dla Spółek Grupy PCC w Brzegu Dolnym oraz w Płocku.

Program Optima

Optima to program realizowany w Spółkach Grupy PCC. Jego celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscu pracy, eliminowanie strat i marnotrawstwa, a także poprawa jakości pracy, optymalizacja wprowadzonych rozwiązań oraz podniesienie satysfakcji pracowników. Naszym celem w zakresie realizacji programu jest optymalizacja procesów związanych z poszczególnymi obszarami działalności Spółki, zmniejszenie awaryjności, maksymalizacja bezpieczeństwa, sprawna i przejrzysta komunikacja oraz ciągłe doskonalenie.

Nasze zobowiązania

Sukcesywnie wdrożymy kolejne kroki programu OPTIMA.

1

Krok 1

Posortuj

2

Krok 2

Oznacz i pogrupuj

3

Krok 3

Uporządkuj

4

Krok 4

Pokaż jak

5

Krok 5

Ulepszaj

„Mój pomysł na…” to inicjatywa pracowników Grupy PCC w Brzegu Dolnym, której celem jest stworzenie dobrze zorganizowanych, ergonomicznych i bezpiecznych miejsc pracy, przy zachowaniu najwyższej możliwej wydajności operacyjnej.

Zasady programu bazują na filozofii 5S i obejmują wszystkie jej etapy. Na potrzeby realizacji programu w zostały opracowane i wdrożone standardy dotyczące oznaczeń, opisów oraz przechowywania.

W 2017 roku nasi pracownicy zgłosili 48 pomysłów, z czego do końca zrealizowano 26.

Ideą programu jest zaangażowanie pracowników w aktywne kształtowanie środowiska pracy oraz kultury bezpieczeństwa. Program OPTIMA oddaje w ręce pracowników inicjatywę w zakresie proponowania kreatywnych pomysłów mających usprawnić działalność Spółki. Od maja 2015 roku pracownicy wszystkich Spółek w obrębie Grupy PCC w Brzegu Dolnym zgłosili ok. 2150 pomysłów w następujących kategoriach: poprawa bezpieczeństwa i ergonomii, ochrona środowiska, jakość, wydajność pracy, czy też efektywność energetyczną lub eliminację marnotrawstwa.

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

Z uwagi na fakt, że nasze zatrudnienie w Spółce nie przekracza 260 osób, nie jesteśmy zobowiązani do powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednakże w ramach zapewnienia właściwego dialogu pracowników, został powołany Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, który pełni funkcję społeczną w celu nadzoru nad zapewnieniem przez Spółkę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych przepisami prawa pracy.

Wskaźniki BHP

Monitorujemy i oceniamy środowisko pracy pracy w naszej Spółce w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzimy ocenę wskaźników dotyczących liczby wypadków, absencji wynikającej z następstw wypadków oraz wskaźników obejmujących ich częstotliwość, ciężkość i TRR.

Rodzaj informacji o produktach wymaganych w celu informowania klientów i znakowania produktów

Rok 2018 Rok 2017
Ogółem 4 2
W tym powodujące:
śmierć pracownika 0 0
ciężkie uszkodzenie ciała 0 0
Zwolnienia lekarskie:
29 i więcej dni zwol. lek.: 1 1
od 4 do 28 dni zwol. lek.: 3 1
od 1 do 3 dni zwol. lek.: 0 0
Wypadki zbiorowe: 0 0
Wypadki niepowodujące niezdolności do pracy: 0 0
Ilość dni niezdolności do pracy: 359 142
Ilość dni niezdolności do pracy, powodowana wypadkami zaistniałymi w 2016 r., które przeszły na rok 2017: 0 0
Urazy nieuznane za wypadki przy pracy: 0 0
x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek