Menu

Etyka jest częścią kultury naszej organizacji. Wpływa na efektywne prowadzenie biznesu z zachowaniem wszelkich norm etycznych wobec kontrahentów i społeczności w których działamy.

Rzecznicy etyki

Etyka w spółce

W ramach przyjętej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne, wydawany jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Rzecznicy etyki

W Spółce PCC EXOL SA funkcjonuje Kodeks Postępowania, który jest zbiorem zasad oraz norm postępowania etycznego. Rozpowszechniany jest wśród wszystkich interesariuszy, propagując wzajemne stosowanie spisanych wartości. Poprzez zawarte w Kodeksie zapisy, wyrażamy przekonanie o uczciwości, transparentności i etycznym postępowaniu w każdej sferze naszej działalności biznesowej. W dokumencie określono prawa i obowiązki, którym staramy się sprostać, aby utrzymać wysoki poziom standardów etycznych w naszej organizacji.

W Grupie PCC działa 2 rzeczników etyki nominowanych i wybieranych przez pracowników. RZECZNICY ETYKI, to osoby stojące na straży przestrzegania zasad i wartości wyrażonych m.in. w Kodeksie Postępowania. Reprezentują niezależne, bezstronne źródło rozstrzygające konflikty etyczne oraz wspierające wszystkich zainteresowanych w interpretacji zasad zapisanych w Kodeksie. Propagują rozwiązywanie sytuacji problemowych poprzez prowadzenie tzw. postępowań wyjaśniających, jednak samodzielnie nie decydują o ostatecznym rozwiązaniu problemu. Pełnią w głównej mierze rolę mediatorów, których rolą jest zapobieganie nawarstwianiu się problemów oraz dochodzenie do kompromisów. Pośrednio usprawniają także komunikację między pracownikami Spółki. Rzecznicy Etyki pośredniczą również w relacjach między skonfliktowanymi pracownikami w taki sposób, by żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona. Są zobowiązani do dyskrecji i poufności w prowadzonych działaniach. Każdy pracownik, współpracownik, klient czy kontrahent może zgłosić się do Rzecznika Etyki z prośbą o pomoc, gdy stwierdzi, że zostały naruszone przyjęte wartości, normy etyczny czy społeczne. Każda sprawa i zgłoszenie objęte jest poufnością. Należy mieć na uwadze fakt, że rolą Rzeczników Etyki nie jest rozwiązywanie problemów pracowników i konfliktów między pracownikami, tylko wyjaśnianie przypadków naruszeń w trakcie wykonywania pracy oraz naruszeń zasad Kodeksu Postępowania.

RZECZNICY ETYKI W GRUPIE PCC

Rzecznikami Etyki w Grupie PCC Rokita i Spółkach powiązanych, w tym PCC EXOL SA są:
1. Pani Iwona Słodowa – Centrum Energetyki PCC Rokita SA – tel. 2066
2. Pan Ryszard Dumański – PCC IT SA – tel. 3095
Rzecznikiem Grupy PCC oraz Rzecznikiem Rzeczników jest Pan Waldemar Preussner – główny akcjonariusz. Rzecznicy w Grupie PCC sprawują swoją funkcję przez okres 4 lat.

Każdy pracownik, współpracownik oraz kontrahent może zgłosić się do rzecznika etyki z prośbą o interwencję, gdy stwierdzi, że zostały naruszone przyjęte wartości, normy etyczne czy społeczne.

Podczas zgłaszania problemów i skarg oraz w toku każdego postępowania wyjaśniającego, dane osoby zgłaszającej mogą być na jej prośbę utajnione. Osoba zgłaszające skargę lub problem, działając w dobrej wierze nie musi ukrywać swojej tożsamości. Kwestię anonimowości zostawiamy jednak w gestii pracowników.

Liczba skarg zarejestrowanych przez rzeczników etyki

2016

Liczba zarejestrowanych skarg: 0
Liczba rozpatrzonych skarg polubowanie: 0

2017

Liczba zarejestrowanych skarg: 0
Liczba rozpatrzonych skarg polubowanie: 0

2018

Liczba zarejestrowanych skarg: 0
Liczba rozpatrzonych skarg polubowanie: 0

Schemat zgłaszania skarg do rzeczników etyki

1

Zgłoszenie zdarzenia do rzecznika etyki

Rozpatrywanie zdarzenia przez Rzecznika Etyki, rozpoczyna się poprzez zainicjowanie otwartej rozmowy z osobą dokonującą zgłoszenia. Następnie dokonuje się analizy okoliczności zaistniałej sytuacji (przy zachowaniu poufności). Wnioski z takiej analizy wykorzystywane są do doskonalenia standardów etycznych w Spółce.

2

Rozpatrywanie zgłoszenia i przekazanie informacji zwrotnej

Rozpatrzenie zdarzenia oraz przekazanie informacji zwrotnej osobie dokonującej zgłoszenia, odbywa się na podstawie zebranych danych przez Rzecznika Etyki. Na życzenie osoby zgłaszającej, Rzecznik Etyki przedstawia rozwiązanie sprawy w formie pisemnej.

3

Łamanie prawa

W każdym przypadku wskazującym na naruszenie przepisów prawa, Rzecznik Etyki informuje w trybie natychmiastowym Zarząd Spółki o stwierdzonych nieprawidłowościach.

4

Zgłoszenie naruszenia do zarządu Spółki

Osoba, która dokonała zgłoszenia posiada wgląd w wyniki przeprowadzonego postępowania. Zarząd Spółki na podstawie zebranych informacji oraz przygotowanej w tym zakresie dokumentacji, podejmuje decyzję o wprowadzeniu stosownych działań, wobec osoby której dotyczyło postępowanie.

5

Naprawienie szkody

W przypadkach stwierdzenia naruszeń zasad zawartych w Kodeksie Postępowania, mogą zostać wydane zalecenia do naprawienia moralnych szkód wyrządzonych pokrzywdzonemu oraz zalecone rozmowy dyscyplinujące wobec osoby, która naruszyła zasady Kodeksu Postępowania. Dopuszczalne jest także stosowanie upomnień ustnych, pisemnych oraz innych kar.

W 2018 roku nie odnotowaliśmy zgłoszeń dotyczących dyskryminacji oraz naruszenia praw człowieka.

Wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji warunków zatrudnienia

Wolność zrzeszania się stanowi jedną z podstawowych swobód człowieka, mocno utrwaloną w prawodawstwie polskiego porządku prawnego. Pracownicy Spółek Grupy PCC posiadają prawo do tworzenia i wstępowania do dowolnych związków zawodowych oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji płac i warunków pracy. Przyjmujemy otwartą postawę wobec związków zawodowych oraz ich działań organizacyjnych. Przedstawiciele organizacji związkowych posiadają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy.

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek