Menu

Nasz sukces zależy w głównej mierze od pracowników. Wierzymy, że przy ich współpracy i zaangażowaniu osiągniemy wszystkie wyznaczone cele biznesowe.

Nasze relacje

Pracownicy

W ramach działań propagujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kulturę etyczną, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Nasze relacje

W odniesieniu do promowanej przez nas idei work-life balance, wspieramy naszych pracowników w dążeniu do zoptymalizowania proporcji między życiem zawodowym i prywatnym. Nasze podejście zwiększa u pracowników poziom samorealizacji, a co za tym idzie satysfakcji z życia prywatnego i zawodowego. Do głównych rozwiązań jakie propagujemy w ramach idei work-life balance należą:

Umożliwienie elastycznego czasu pracy, co sprawdza się szczególnie u pracowników posiadających małe dzieci.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju kariery, zgodnie z zainteresowaniami i umiejetnościami

Będąc odpowiedzialnym pracodawcą, dążymy do zapewnienia naszym pracownikom najlepszych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, swobodnego i transparentnego dialogu, a także warunków pozwalających na zachowanie równowagi życiowej oraz rozwoju pasji.

Efektem naszych działań jest szereg inicjatyw skierowanych do wszystkich naszych pracowników, które niejednokrotnie stanowią cykliczne programy, dedykowane zarówno do pracowników jak i ich rodzin.

Dialog z pracownikami

W poczuciu odpowiedzialności wobec naszych pracowników, wprowadziliśmy jednolite i usystematyzowane standardy komunikacji wewnętrznej, co pozwala na budowanie wspólnej kultury korporacyjnej. Wdrażamy i doskonalimy metody sprawnego przepływu informacji oraz efektywnej komunikacji na wszytskich szczeblach organizacji.

Nasi pracownicy mają możliwość przekazywania informacji, inicjowania dyskusji, wymieniania się wiedzą i dzielenia doświadczeniami w oparciu o różnorodne metody komunikacji.

Spotkania pracowników różnych szczebli organizacji

W ramach cotygodniowych spotkań organizacyjnych pracowników różnych szczebli organizacji, poruszamy najważniejsze zagadnienia dotyczące kluczowych obszarów prowadzonej działalności, związanych z procesami produkcyjnymi, metodologią pracy, bieżącymi zadaniami czy aspektami dotyczącymi zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy.

Intranet

W Grupie PCC Intranet stanowi główne miejsce publikowania wszelkich informacji dotyczących bieżących wydarzeń, osiąganych sukcesów i informacji związanych z życiem firmy. Pełni również funkcję biblioteki obejmującej swoim zakresem wszelkie niezbędne pracownikom formularze, dokumenty, bazy danych, poradniki i książki adresowe.

Biuletyn informacyjny PCC Chem News

W ramach wydawanego przez Grupę PCC Biuletynu Informacyjnego PCC CHEM NEWS, systematycznie publikujemy artykuły, poruszające zagadnienia dotyczące bieżących wydarzeń, osiąganych sukcesów i informacji związanych z życiem Spółek. Biuletyn Informacyjny w całości redagowany jest przez pracowników Grupy PCC, a jego treść w znacznym stopniu poświęcona jest sprawom i inicjatywom pracowniczym.

Forum prawników Grupy PCC

Forum stanowi platformę wymiany bieżących potrzeb pracowników i ich opinii, dzielenia się doświadczeniami czy dobrymi praktykami w kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi.

Zespół rzeczników etyki

Każdy pracownik ma możliwość konsultowania z wybranym Rzecznikiem Etyki, pojawiających się wątpliwości w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz w związku z interpretacją zapisów Code of Conduct lub łamania jego zasad.

Inicjatywa Mój pomysł na…

„Mój pomysł na…” stanowi inicjatywę pracowników Grupy PCC, opracowaną i wdrażaną w ramach Programu OPTIMA. Ideą tej inicjatywy jest zmiana naszego środowiska pracy na lepsze i bezpieczniejsze oraz wprowadzanie rozwiązań, które pozwalają na wykonywanie codziennych obowiązków w sposób bardziej efektywny. Zmiany te możliwe są dzięki zaangażowaniu każdego z pracowników, ich kreatywności i otwartości na dzielnie się pomysłami.

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek