Menu

Wzajemne zrozumienie potrzeb stanowi punkt wyjścia do efektywnej komunikacji, a co za tym idzie, owocnej współpracy.

Bezpieczeństwo klientów

Klienci

Fundamentalną wartością naszej Spółki jest budowanie stabilnych relacji z klientami. Naszym celem jest dostarczanie klientom trwałych wartości, a miernikiem jego realizacji jest poziom satysfakcji kontrahentów. Produkując substancje chemiczne, zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości naszych produktów.

Bezpieczeństwo klientów

Produkcja i sprzedaż substancji chemicznych wymaga podejmowania istotnych działań na rzecz ochrony zdrowia klienta. Bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest kluczowym aspektem w całym cyklu życia produktu. Informowanie klientów o ryzykach i zasadach użytkowania naszych wyrobów jest elementarnym działaniem podczas każdorazowej realizacji zamówienia.

Ocena wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo prowadzona jest dla wszystkich produktów oferowanych przez Spółkę.

Znakowanie produktów

Przepisy dotyczących klasyfikacji i oznakowania a przepisami odnoszącymi się do transportu wprowadza Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Będąc Spółką produkcyjną w branży chemicznej, przestrzegamy wszystkich wytycznych wynikających z obowiązującego nas prawa, dbając przy tym o bezpieczeństwo wszystkich naszych klientów. Jesteśmy bowiem świadomi faktu, iż właściwe oznakowywanie naszych produktów stanowi istotny element w relacjach z klientami.

Jednym z elementów prawidłowego oznakowywania produktów są etykiety, które zawierają podstawowe informacje dotyczące nazwy produktu, nazwy producenta, dane adresowe oraz informacje o masie konfekcjonowanego produktu. Dodatkowo w odniesieniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin, na opakowaniach naszych produktów znajdują się:

informacje o nazwie substancji wraz z numerem identyfikacyjnym

pikogramy określające lub wskazujące rodzaj
zagrożenia

zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

zwroty wskazujące środki ostrożności

Rodzaj informacji o produktach wymaganych w celu informowania klientów i znakowania produktów

Tak Nie
Pochodzenie komponentów produktów
Skład, szczególnie w przypadku substancji, które mogą wywierać wpływ na środowisko lub społeczeństwo
Bezpieczeństwo użytkowania produktów
Odpady produktowe i wpływ na środowisko lub społeczeństwo
Inne:
wykaz środków pierwszej pomocy
toksyczność i ekologiczność produktów
warunki magazynowania i transportu

Rozprządzenie REACH

Spełniamy wymagania nałożone obowiązującym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Efektywne wdrażanie założeń wynikających z legislacji powierzono wykwalifikowanemu pracownikowi ds. REACH, którego zadaniem jest zbieranie danych regulacyjnych dotyczących produktów, pozyskiwanie informacji wewnątrz firmy oraz wyszukiwanie nowych.Działania ukierunkowane na spełnienie założeń Rozporządzenia REACH realizujemy poprzez:

Karty charakterystyki

Wszystkie podstawowe produkty Spółki posiadają opracowane Karty Charakterystyki, uwzględniające scenariusze narażenia dla tych produktów, wobec których taki wymóg reguluje Rozporządzenie REACH. Karta Charakterystyki stanowi źródło informacji o podstawowych parametrach fizykochemicznych substancji oraz ewentualnych zagrożeniach jakie może powodować.

Karta Charakterystyki podzielona jest na 16 sekcji, które obejmują informacje na temat:

Trendem aktualnie charakterystycznym dla rynku Unii Europejskiej jest rosnący popyt na surfaktanty ekologiczne na bazie surowców naturalnych o wysokim stopniu biodegradacji. Należą do nich m.in produkowane przez PCC EXOL SA sole amonowe, betainy (surfaktanty amfoteryczne) oraz glicyniany i sarkozyniany.

Certyfikaty

W wyniku utrzymywania wysokich standardów produkcji, pozyskujemy dla naszych wyróbów szereg certyfikatów świadczących o ich wysokiej jakości i szerokim zastosowaniu.

Certyfikaty biodegradowalności

Większość produkowanych przez nas surfaktantów, przeznaczona jest do produkcji detergentów oraz środków higieny osobistej. Są to produkty codziennego użytku, dlatego ich biodegradowalność ma w tym przypadku bardzo duże znaczenie. Badania i certyfikację w tym zakresie prowadzimy przy współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego (IPO), który przeprowadza testy biodegradowalności, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Laboratoryjnych. W każdym przypadku, w którym produkt osiąga biodegradowalność powyżej 60%, otrzymujemy certyfikat biodegradowalności.

wśród surfaktantów amfoterycznych, 100% jest biodegradowalnych tlenowo, a 50% z nich posiada certyfikat IPO

w przypadku surfaktantów anionowych, 100% jest biodegradowalnych, a 60% z nich posiada certyfikat IPO

wśród surfaktantów niejonowych, 66% jest biodegradowalnych, a 45% z nich posiada certyfikat IPO

Certyfikaty Ecocert

Kilka produktów Spółki, dedykowanych branży kosmetycznej, posiada europejski znak ekologiczny Ecocert i Ecocert Cosmos. W 2017 roku po raz pierwszy został poddany certyfikacji produkt przeznaczony na rynek chemii gospodarczej, który uzyskał pozytywną decyzję organizacji Ecocert, jako naturalny składnik detergentów. W tym przypadku jednostka certyfikująca zwraca szczególną uwagę na naturalne pochodzenie wytwarzanych produktów oraz ich biodegradowalność. Dzięki certyfikatom ekologicznym Ecocert skraca się proces kwalifikacji dostawcy, a Spółka postrzegana jest jako wiarygodna i rzetelna organizacja, realizująca strategię zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

W 2018 roku poziom naszych produktów wykazujących podatność na biodegradację tlenową osiągnął poziom 79%.

Certyfikaty koszerności

Jedną z istotnych norm weryfikacyjnych dla produktów dostarczanych do przemysłu spożywczego jest również certyfikat koszerności. Mogą go otrzymać wyłącznie produkty wytwarzane z odpowiednich surowców, w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach zgodnie z wymaganiami koszerności. Dla niektórych produktów z grupy kopolimerów blokowych Spółka dysponuje certyfikatami koszerności. Ich uzyskanie wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych wymogów oraz potwierdzenia źródeł pochodzenia surowców i ich przepływu w całym łańcuchu dostaw, włączając wymagania związane z transportem produktów do klienta. Certyfikaty te wymagane są przez klientów PCC EXOL, wytwarzających produkty z grupy chemii gospodarczej oraz wyroby spożywcze i kosmetyczne, dedykowane społecznościom żydowskim na całym świecie.

Prywatność klienta

W celu ochrony prywatności oraz danych osobowych klientów, wdrożyliśmy szereg uregulowań wewnętrznych obejmujących elementy pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i ochrony wszelkich zgromadzonych danych o naszych klientach. Istotny element pełni tutaj Polityka Bezpieczeństwa Informacji, której nadrzędnym celem jest uregulowanie obowiązku zapewnienia ochrony danych osobowych, adekwatnej do zagrożeń oraz sposobów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Nadzór nad realizacją wytycznych sprawuje powołany na mocy Uchwały Zarządu, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego zakres obowiązków reguluje przywołana wcześniej Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

Nie zidentyfikowano żadnych uzasadnionych skarg, dotyczących naruszenia prywatności i utraty danych naszych klientów.

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek