Menu

Prowadzenie biznesu powinno odbywać się z dbałością o środowisko naturalne. Dlatego wprowadzamy szereg działań w trosce o źródła wykorzystywanych zasobów stanowiących niezbędne surowce do produkcji.

Energia

Wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest jedną z misji naszej Spółki. Stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Podążając drogą zrównoważonego rozwoju, określamy długoterminowe cele, realizujemy programy używając do tego dedykowanych narzędzi. Będąc sygnatariuszem organizacji wpierających zrównoważony rozwój w Polsce i na świecie, aktywnie propagujemy ich działalność oraz korzystamy z przykładów dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej.

Energia

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych regulacji oraz procedur zapewniających przestrzeganie obowiązujących norm w obszarze ochrony środowiska. W 2017 roku nie stwierdzono naruszeń obowiązujących norm prawnych. Przeciwko Spółce nie toczy się postępowanie administracyjne w zakresie ochrony środowiska oraz nie naliczono kar w tym obszarze.

W zrównoważony sposób korzystamy ze środowiska oraz ponosimy opłaty z tego tytułu, zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi. Planujemy prowadzenie inwestycji na istniejących wydziałach uwzględniając aspekty środowiskowe. W 2017 roku nasz wkład w inwestycje związane pośrednio z ochroną środowiska wyniósł 6,9 mln zł. W ramach tych nakładów uwzględniliśmy inwestycje związane z przebudową i modernizacją obiektów budowlanych oraz instalacji technologicznych, a także opłaty środowiskowe oraz koszty wynikające z utylizacji odpadów.

Prowadząc działalność w zakresie produkcji chemicznych środków powierzchniowo czynnych, zwracamy szczególną uwagę na racjonalne wykorzystanie paliw i innych mediów energetycznych, traktując jako nadrzędną zasadę bezpieczeństwa zasilania energetycznego naszych linii technologicznych. W celu optymalizacji naszych wyników energetycznych związanych z wykorzystaniem paliw oraz innych mediów energetycznych:

W efekcie prowadzonych działań zakładamy ograniczenie zużycia surowców naturalnych, redukcję emisji CO2 oraz pozostałych zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, pochodzących z energetycznego spalania paliw, a także optymalizację kosztów działalności Spółki.

W 2017 roku w PCC EXOL SA został wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Energią ISO 50001. Dzięki temu realizujemy następujące działania:

Bezpośrednie zużycie energii

Bezpośrednie zużycie energii cieplnej

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek