Menu

Nasz sukces zależy w głównej mierze od pracowników. Wierzymy, że przy ich współpracy i zaangażowaniu osiągniemy wszystkie wyznaczone cele biznesowe.

Warunki pracy

Pracownicy

W ramach działań propagujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kulturę etyczną, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Świadczenia pracownicze

W naszej strategii biznesowej, oprócz celów ekonomicznych uwzględniliśmy także aspekty związane z odpowiedzialnością społeczną, zrównoważonym rozwojem oraz poszanowaniem środowiska. Wyznaczone cele osiągamy przy pełnej współpracy i zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników. Wysokie standardy zatrudniania zapewniamy stosując wytyczne wynikające z Kodeksu Pracy oraz wprowadzonych standardów wykraczających poza ustawowe obowiązki pracodawcy. Poprzez wartości zawarte w Księdze Etyki, przywileje i świadczenia pracownicze, dążymy do utrzymania wysokiego poziomu kultury etycznej i biznesowej w naszej Spółce oraz dobrostanu pracowników.

Zapewniamy naszym pracownikom szeroki zakres dodatkowych świadczeń, które wynikają nie tylko z obowiązujących wytycznych prawodawstwa krajowego i europejskiego.

Dbamy o utrzymanie dobrych relacji z grupami naszych byłych pracowników, do których zaliczamy osoby niepracujące ze względu na wiek (emeryci) oraz osoby niepracujące ze względu na stan zdrowia (renciści). Współorganizujemy spotkania okolicznościowe oraz zapewniamy opiekę socjalną, zgodną z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Gwarantujemy świadczenia socjalne, obejmujące dofinansowanie wypoczynku czy działalności kulturalno-oświatowej, zgodnie zasadami przewidzianymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Propagujemy świadczenia obejmujące przerwy w pracy na karmienie dziecka, czy dni wolne wynikające z opieki nad dzieckiem. Oferujemy naszym pracownikom grupowe ubezpieczenia na życie, dofinansowanie szczepień profilaktycznych, czy bezpłatne badania profilaktyczne.

Przywiązujemy ogromną wagę do sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy, przynależność do związków zawodowych, wyznanie, narodowość, światopogląd, wygląd zewnętrzny czy orientację seksualną.

Całkowita liczba pracowników uprawnionych, korzystających, powracających z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego według płci

Wynagrodzenie

Wskaźnik powrotu do pracy pracowników, którzy skorzystali z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego wyniósł 100%

Polityka wynagradzania w naszej Spółce realizowana jest z uwzględnieniem aktualnych benchmarków wynagrodzeń. Indywidualny poziom wynagradzania, uwzględnia posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz poziom indywidualnej oceny pracownika. Niezależnie od wynagrodzenia zasadniczego, gwarantujemy rozbudowany system premiowania, świadczenia socjalne obejmujące na przykład dofinansowanie do wypoczynku letniego czy dofinansowanie programu MultiSport.

Procentowy udział wynagrodzenia kobiet do mężczyzn w podziale na kategorie pracownicze

Ocena pracownicza

Naszych pracowników poddajemy regularnym ocenom jakości pracy w odniesieniu do obowiązującego systemu oceny kompetencji w Grupie PCC. Stosowany system ocen obejmuje swoim zakresem skuteczność działań, elementy współpracy zespołowej, potencjał rozwoju i inne aspekty.

Poniższe dane obrazują odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy oraz przeglądom rozwoju kariery zawodowej w podziale na płeć i kategorie pracownicze.

Procent pracowników podlegający regularnym ocenom w podziale na płeć

Procent pracowników podlegający regularnym ocenom w podziale na kategorie pracownicze

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek