Menu

Etyka jest częścią kultury naszej organizacji. Wpływa na efektywne prowadzenie biznesu z zachowaniem wszelkich norm etycznych wobec kontrahentów i społeczności w których działamy.

Kodeksy postępowania w PCC Exol

Etyka w spółce

W ramach przyjętej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne, wydawany jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Kodeks postępowania w PCC Exol SA

Kształtowanie i umacnianie właściwych relacji pomiędzy pracownikami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi jest kluczowym elementem przyjętego Kodeksu Postępowania. Jesteśmy przekonani, że uczciwość, transparentność i postępowanie etyczne to elementy nieodzowne w każdej sferze działalności biznesowej. W Kodeksie określamy prawa oraz obowiązki, którym staramy się sprostać zachowując wysokie standardy. Zawarte w nim treści stanowią istotne wytyczne w sytuacjach, w których właściwy sposób postępowania nie jest oczywisty.

Czemu służy kodeks postępowania?

Kodeks definiuje ważne normy postępowania, dotyczące odpowiedzialności korporacyjnej oraz właściwego zachowania w miejscu pracy. Mają obowiązek kierować się nimi wszyscy pracownicy, realizując bieżące zadania oraz podejmując strategiczne decyzje biznesowe.

W Kodeksie zostały jasno wyrażone wartości Spółki, odnoszące się do uczciwości, transparentności i etycznego postępowania w każdym obszarze działalności. Określono przysługujące pracownikom prawa oraz obowiązki, które należy respektować w dążeniu do utrzymania wysokiego poziomu kultury etycznej organizacji.

Odpowiedzialność korporacyjna

 • Compliance
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Konflikt interesów
 • Ład korporacyjny
 • Poszanowanie majątku Spółki
 • Komunikacja i reprezentowanie Spółki w jej otoczeniu
 • Poszanowanie i wspieranie lokalnych obyczajów i kultur

Relacje biznesowe

 • Zakaz korupcji
 • Zasady uczciwej konkurencji
 • Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów
 • Postępowanie względem partnerów biznesowych

Posługiwanie się informacjami

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prywatność i ochrona danych osobowych
 • Rzetelność informacji finansowej
 • Ochrona i wykorzystywanie informacji poufnych

Prawa człowieka i środowisko naturalne

 • Poszanowanie różnorodności
 • Zakaz zastraszania
 • Zakaz mobbingu w miejscu pracy
 • Stosunek wykonywanej pracy
 • Dobrowolność zatrudnienia
 • Godziwa płaca
 • Niekorzystanie z pracy dzieci
 • Wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji warunków zatrudnienia
 • Poszanowanie jednostki w organizacji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dbałość o środowisko

Kodeks postępowania etycznego dostawców

Wyznaczając, przestrzegając i promując standardy społeczne, ekologiczne i etyczne oczekujemy tekże od naszych interesariuszy poszanowania przyjętych wartości oraz respektowania ustanowionych zasad.

Aby skutecznie budować wzajemną relację w praktycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju na wszystkich płaszczyznach współpracy udostępniamy naszym dostawcom kodeks postępowania etycznego dostawców. Odnosi się on do czterech filarów postępowania:

 1. Uczciwości i transparentności w prowadzeniu biznesu
 2. Bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska
 3. Praw człowieka
 4. Odpowiedzialnego zarządzania
x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek