Menu

Prowadzenie biznesu powinno odbywać się z dbałością o środowisko naturalne. Dlatego wprowadzamy szereg działań w trosce o źródła wykorzystywanych zasobów stanowiących niezbędne surowce do produkcji.

Ścieki i odpady

Wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest jedną z misji naszej Spółki. Stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Podążając drogą zrównoważonego rozwoju, określamy długoterminowe cele, realizujemy programy używając do tego dedykowanych narzędzi. Będąc sygnatariuszem organizacji wpierających zrównoważony rozwój w Polsce i na świecie, aktywnie propagujemy ich działalność oraz korzystamy z przykładów dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej.

Ścieki i odpady

Ścieki pochodzące z działalności na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym, kierowane są systemem kanalizacji zbiorczej do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków. Wszystkie ścieki oczyszczane są w procesach mechaniczno-chemicznych oraz biologicznych, a następnie kierowane do rzeki Odry. Ścieki generowane przez wydział produkcyjny w Płocku, kierowane są do kanalizacji oczyszczalni ścieków należącej do PKN ORLEN, gdzie są oczyszczane w procesach mechaniczno-chemicznych oraz biologicznych, a następnie kierowane do rzeki Wisły.

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

Prowadzona przez nas działalność generuje odpady, które staramy się ograniczać już na etapie projektowania, uwzględniając ten aspekt również w trakcie wytwarzania produktów. Inwestowanie w nowoczesne technologie oparte na złożeniach BAT służy ograniczaniu powstających odpadów przy równoczesnym wzroście produkcji. Z gospodarką odpadami związana jest również świadomość pracowników. Jest ona budowana w oparciu o ustalone wewnętrznie zasady regulowane procedurami czy aktami normatywnymi oraz szkolenia. Dokonujemy selektywnego magazynowania odpadów w wyznaczonych i oznakowanych do tego celu miejscach oraz przekazujemy je podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia. Wywiązujemy się z obowiązku zapewnienia wymaganego prawem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych poprzez umowę z Branżową Organizacją Odzysku SA.

Total weight of wastes by type in 2017

Total weight of wastes by type in 2018

Total weight of wastes by type in 2017

Total weight of wastes by type in 2018

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek